Stadgar

Stadgar

  • Publicerad 6 april

Stadgar för GIF Sundsvall

Verksamhetsidé

Gymnastik- och Idrottsföreningen Sundsvall (GIF Sundsvall), stiftad den 25 augusti 1903, har till syfte att främja en god kamrat- och idrottsanda, bedriva en bred ungdoms- och talangutvecklingsverksamhet inom fotbollsområdet och ha ett representationslag på elitnivå.

Föreningen vill på alla nivåer bedriva idrotten så att den vidareutvecklar människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Medlemskap

§ 1

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen därtill utsett sedan av årsmöte beslutad avgift betalats.

Föreningen är öppen för alla. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

§ 2

Ständigt medlemskap erhålls för föreningens guldmedaljörer samt dess hedersledamöter. I övrigt efter särskilt beslut av styrelsen.

§ 3

Genom beslut av årsmöte kan på förslag av styrelsen medlem eller därtill förtjänt utomstående kallas till hedersledamot. Denne betalar inte medlemsavgift och har fri entré till föreningens hemmaarrangemang.

§4

Medlem som vill utträda ur föreningen och anmäler detta skriftligt är omedelbart skild från sitt medlemskap. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

§ 5

Medlem som inte betalat medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.

§ 6
Medlem, som skadar föreningen och dess verksamhet kan efter styrelsens prövning fråntas medlemskap. Detsamma gäller om medlem bryter mot föreningens stadgar eller gjorda överenskommelser. Beslut får inte fattas innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, som ska vara minst 14 dagar.

Medlemsavgifter och medlemskort

§ 7

Ordinarie årsmöte beslutar efter styrelsens förslag om årsavgift för kommande verksamhetsår.

Medlemmar enligt § 2 betalar ingen avgift.

§ 8

Inbetald årlig medlemsavgift gäller ett år från den dag avgiften betalas. Medlemsavgiften kan även betalas månadsvis genom autogiro eller motsvarande automatisk betalningstjänst. Medlem får efter inbetalning av årsavgiften ett medlemsbevis.

Organisation

§ 9

Föreningen leds av en styrelse vald på ordinarie årsmöte. Den består enligt dettas beslut av ordförande vald på ett år och ett jämnt antal ledamöter valda på två år, varav hälften väljs åt gången samt suppleanter. Dock ska styrelsen förutom ordföranden innehålla minst fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§10

Föreningens ungdomsverksamhet sköts av en ideellt arbetande kommitté och föreningens kansli. Sammankallande för kommittén utses av föreningens styrelse och bör tillhöra eller adjungeras till föreningens styrelse.

§ 11

Den dagliga operativa verksamheten sköts av föreningens kansli. Det leds av en klubbchef, som är föredragande inför styrelsen.  

Föreningens styrelse

§ 12

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför årsmötet för sin verksamhet och förvaltning.

§ 13

Avgår ordinarie styrelseledamot före mandattidens utgång inträder för tiden intill nästa årsmöte i vederbörandes ställe, suppleant i den ordning årsmötet invalt denne.

§ 14

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Även suppleanter kallas och inträder i eventuellt frånvarande ordinarie ledamots ställe i turordning enligt § 13.

§ 15

Styrelsen konstituerar sig på sitt första sammanträde närmast efter ordinarie årsmöte. Då utses vice ordförande. Adjungerad ledamot har samma ansvarsskyldighet gentemot årsmötet som styrelsen i övrigt.

§ 16

Ordföranden är föreningens officielle representant och leder styrelsens arbete. Vice ordföranden träder vid förfall för ordföranden i dennes ställe.

§ 17

Föreningens styrelse har rätt att uppta lån om så erfordras för föreningens verksamhet, styrelsen äger möjlighet att delegera bestämmandet av villkor för enskilt låneavtal.

Kansli

§ 18

Föreningens löpande verksamhet sköts enligt föreningsstyrelsens riktlinjer och anvisningar av ett kansli. Detta består av en klubbchef och personal enligt styrelsens beslut.  

Möten och medlemskontakter

§ 19

Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande instans. Dess åtgärder kan inte under verksamhetsåret intill nästkommande årsmöte upphävas eller ändras.  

§ 20

Ordinarie årsmöte hålls årligen och senast den 31 mars. Kallelse till detta skall ske genom skriftligt meddelande till medlemmarna och/eller annons i dagspressen senast två veckor före det årsmötesdatum föreningens styrelse bestämt.

§ 21

Extra möte kan av föreningens styrelse utlysas för behandling av frågor som fordrar föreningsbeslut och som står inför omedelbart avgörande. Kallelse sker minst 8 dagar före av föreningens styrelse utsatt datum för extramötet. Vid detta får endast behandlas den eller de frågor som föranlett mötet.  

§ 22

Rösträtt vid årsmöte eller extra möte tillkommer medlem som uppnått 16 års ålder och som inträtt i föreningen senast under föregående verksamhetsår.

§ 23

Årsmöte och extra möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Antalet närvarande medlemmar som inte tillhör föreningens eller ungdomssektionens styrelser måste dock överstiga dessas antal. Fullmakt skall inlämnas till föreningens kansli i förväg.

§ 24

Enligt av donatorer stipulerade bestämmelser skall kommittéer för Stiftar- och Sundbomspokalernas utdelande utses vid årsmötet. Dessa redovisar vid detta motiven för sina val av pristagare.

§ 25

Ordinarie årsmöte genomförs enligt följande dagordning:

1) Årsmötet öppnas.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med årsmötets ordförande justera mötesprotokollet.

5) Parentation över under året avlidna medlemmar.

6) Föreningsstyrelsens årsberättelse för det närmast föregående året, rapport från ungdomssektionen och ekonomisk redogörelse.

7) Revisionsberättelse.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en period av ett år.

10) Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse.

11) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en period av två år samt eventuella fyllnadsval för en period av ett år.

12) Val av suppleanter i föreningens styrelse för en period av ett år.

13) Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en period av ett år.

14) Val av tre ledamöter i vardera kommittén för Stiftarpokalen och Sundbompokalen.

15) Val till representant och suppleant till överordnade förbunds årsmöten (i tillämpliga delar: SvenskaFotbollförbundet,Medelpads Fotbollförbund, Föreningen Svensk Elitfotboll).

16) Val av valberedning.

17) Förslag till verksamhet under kommande år och beräknad budget för densamma.

18) Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.

19) Motioner som väckts av föreningsmedlem och som för föreningsstyrelsens yttrande inlämnats minst fjorton dagar före årsmötet.

20) Förslag från föreningens styrelse som inte innefattas i ovanstående punkter.

21) Styrelsens förslag till utmärkelser enligt § 36 och utdelning av dessa.

22) Prisutdelning.

23) Årsmötet avslutas.

Motioner och förslag

§ 26

Föreningens medlemmar får fritt framföra förslag och motioner avseende föreningens verksamhet.

§ 27

Förslag kan inlämnas under hela verksamhetsåret om möjligt skriftligen till styrelsen som själv avgör om förslaget skall medföra någon åtgärd. Förslag som berör stadgarna eller är av omfattande karaktär hänskjuts till årsmötet eller extra möte.

§ 28

Motion, som skall behandlas av årsmöte inlämnas skriftligen senast fjorton dagar före detta och föredras tillsammans med styrelsens yttrande vid årsmötet enligt § 25 p.19.

Verksamhets- och räkenskapsår. Revision.

§ 29

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 30

Räkenskaperna och övriga handlingar skall hållas tillgängliga för slutgiltig revision senast 30 dagar före årsmöte.

§ 31

Revisorerna har rätt att löpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar av intresse. Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret och till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Beslut

§ 32

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Enkel majoritet är utslagsgivande utom vid beslut enligt § 33-34. Votering skall vara öppen om sluten inte begärs. Vid votering inom styrelse, arbetsgrupp eller motsvarande har ordföranden vid lika röstetal utslagsröst. Vid sluten omröstning tillgrips vid lika röstetal lottdragning.

Beslut bekräftas genom klubbslag och protokollförs. Under överläggning framförda åsikter som inte leder till beslut protokollförs inte såvida de inte följs av reservation mot fattat beslut.

Stadgar m m 

§ 33

Förslag om ändring av föreningens stadgar får endast upptas till behandling vid ordinarie årsmöte. Sådant förslag som dessförinnan ska ha varit föremål för föreningsstyrelsens behandling kan godkännas endast om minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna så anser.

§ 34

Beslut om föreningens upplösning, sammanslagning med eller uppgående i annan förening ska behandlas vid ordinarie årsmöte samt ett därpå följande extra möte som äger rum minst 14 dagar efter det ordinarie årsmötet. För beslut krävs vid båda tillfällena 2/3 majoritet.

Vid sådana beslut skall samtidigt bestämmas om användning av föreningens tillgångar, reglering av eventuella skulder och handlingars arkivering. Beslutet ska omedelbart skriftligen och åtföljt av protokoll samt revisionsberättelse tillställas överordnade förbund.

§ 35

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets och övriga överordnade förbunds stadgar, tävlingsbestämmelser och anvisningar. Dessa handlingar ska finnas tillgängliga på kansliet.

Utmärkelser

§ 36

Utmärkelser beslutas och utdelas på föreningsstyrelsens förslag vid ordinarie årsmöte.

Medlem eller annan person som genom sin verksamhet särskilt gagnat föreningen kan väljas till hedersledamot enligt § 3. Detta bekräftas i årsmötets protokoll. Hedersledamot betalar ingen avgift och har fritt inträde till föreningens hemmamatcher.

Förtjänsttecken tilldelas funktionär inom föreningen som under minst tio år nedlagt ett förtjänstfullt arbete eller till annan medlem som under minst samma tid varit föreningen till stor nytta. Förtjänsttecken kan också tilldelas spelare som under lång tid tillhört representationslaget.

Guldmedalj, föreningens högsta utmärkelse, kan tilldelas medlem som under minst 25 år utfört högt vitsordat och för föreningen avgörande insatser. Med guldmedaljen följer ständigt medlemskap samt fritt inträde till samtliga av föreningen anordnade arrangemang.

§ 37

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 14 mars 2022, varvid hittillsvarande stadgar upphört att gälla.