Nyheter

Filtrera
Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Medlemmarna i GIF Sundsvall (org. nr 889200-1002) kallas härmed till årsmöte måndag 14 mars 2022 kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Svenssons Arena Bistro (Universitetsallén 4-6) eller via ett digitalt möte. Du anger i din anmälan om du vill delta på plats eller digitalt. Om du väljer att delta digitalt kommer du att få mer information om hur detta går till ett par dagar innan årsmötet.  

Årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, årsredovisning, inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut, samt valberedningens förslag till styrelseordförande och ledamöter kommer att publiceras löpande efter att de behandlats av styrelsen. Samma gäller för föreslagna medlemsavgifter inför 2023. Vi kommer att uppdatera denna sida löpande. 

Anmälan 
Vänligen anmäl ditt deltagande senast torsdag 10 mars 2022, via mejl till medlem@gifsundsvall.se med angivande av namn, personnummer och telefonnummer. Ange i din anmälan om du vill delta på plats eller digitalt. 
 
Ta med ditt medlemskort och identitetshandling till årsmötet   

Det är endast medlemmar från 2021 som har rösträtt på årsmötet. Alla nuvarande medlemmar får närvara och använda sin yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet.
 
Välkommen!  

 

Dagordning vid GIF Sundsvalls årsmöte 2022-03-14 kl 18.00  

-Årsmötet öppnas  
-Fråga om mötets behöriga utlysande  
-Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
-Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med årsmötets ordförande justera mötesprotokollet  
-Parentation över under året avlidna medlemmar.  
-Föreningsstyrelsens årsberättelse för det närmast föregående året, rapport från ungdomssektionen och ekonomisk redogörelse.  
-Revisionsberättelse  
-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
-Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en period av ett år  
-Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse  
-Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en period av två år samt eventuella fyllnadsval för en period av ett år  
-Val av suppleanter i föreningens styrelse för en period av ett år  
-Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en period av ett år  
-Val av tre ledamöter i vardera kommittén för Stiftarpokalen och Sundbompokalen  
-Val till representant och suppleant till överordnade förbunds årsmöten (i tillämpliga delar: Svenska Fotbollförbundet, Medelpads Fotbollförbund, Föreningen Svensk Elitfotboll)  
-Val av valberedning  
-Förslag till verksamhet under kommande år och beräknad budget för densamma.  
-Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.  
-Motioner som väckts av föreningsmedlem och som för föreningsstyrelsens yttrande inlämnats minst fjorton dagar före årsmötet  
-Förslag från föreningens styrelse som inte innefattas i ovanstående punkter  
-Styrelsens förslag till utmärkelser enligt § 36 och utdelning av dessa  
-Prisutdelning
-Årsmötet avslutas 


Årsmöteshandlingar:

Valberedningens förslag till årsmötet
Årsredovisning
Förslag till medlemsavgifter
Motion avseende 80-års jubiléet inkl styrelsens yttrande
Motion avseende första träningen inkl styrelsens yttrande
Motion avseende kontaktuppgifter inkl styrelsens yttrande
Motion avseende referensgrupp för souvenirer och matchtröjor inkl styrelsens yttrande
Motion avseende serveringsställen inkl styrelsens yttrande
Motion avseende stadgeändringar inkl styrelsens yttrande
Motion avseende storbildsskärmen inkl styrelsens yttrande